logo isok

Informacje podstawowe

30 lipca 2010 r. rozpoczęto realizację jednego z najważniejszych w ostatnich latach projektów dotyczących szeroko pojętej poprawy bezpieczeństwa kraju w odniesieniu do zagrożeń naturalnych, a w szczególności do poprawy bezpieczeństwa powodziowego. O skali projektu Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) świadczyć może jego wartość, zbliżona do 300 mln złotych, na które składać się będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - w wysokości 204 mln złotych, 36 mln złotych zapewnionych z budżetu państwa oraz kolejnych 60 mln złotych planowanych do uzyskania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych jak i społecznych, które one powodują. Złożoność i różnorodność zadań projektowych wymagała zawiązania konsorcjum instytucji naukowych i rządowych, które wspólnymi siłami podjęły się realizacji tego niezwykle trudnego zadania. W skład konsorcjum, obok Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, pełniącego rolę lidera, weszły: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy oraz wspierające merytorycznie pozostałych partnerów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Partnerzy konsorcjum

imgw KZGW gugik IŁ RCB

Finansowanie

Projekt: „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 • Instytucja Zarządzająca
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Departament Zarządzania Programami
  Konkurencyjności i Innowacyjności
 • ul. Mysia 2
 • 00-496 Warszawa
 • http://www.poig.gov.pl/
 • Instytucja Pośrednicząca
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Departament Funduszy Strukturalnych
 • ul. Stefana Batorego 5
 • 02-591 Warszawa
 • http://7poig.mac.gov.pl/
 • Instytucja Wdrażająca
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie
 • ul. Rakowiecka 2a
 • 02-517 Warszawa
 • http://www.wwpe.gov.pl/