logo isok

O projekcie

Korzyści związane z realizacją projektu

Do najważniejszych korzyści społecznych, które zostaną osiągnięte dzięki systemowi ISOK, należą:

 • ograniczenie strat spowodowanych występowaniem zagrożeń powodziowych, poprzez pokazanie społeczeństwu obszarów zagrożonych,
 • umożliwienie właściwego planowania przestrzennego szczególnie w kontekście zagrożeń powodziowych występujących w dolinach rzek, także tych, które powstaną w wyniku awarii urządzeń wodnych, szczególnie obwałowań rzek
 • umożliwienie świadomego podejmowania decyzji inwestycyjnych odnośnie ich lokalizacji w obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa społeczeństwa,
 • ograniczenie ofiar w ludności w związku z występowaniem żywiołów, w szczególności powodzi,
 • usprawnienie funkcjonowania systemów zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach.

Korzyści te zostaną osiągnięte dzięki:

 • budowie systemu informatycznego ISOK, za pomocą którego udostępniane będą inne produkty wytworzone w projekcie, takie jak mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego, mapy zagrożeń meteorologicznych (jak np. burz, intensywnych opadów i innych) i mapy innych zagrożeń (np. mapy zagrożonych ujęć wody, ryzyka awarii przemysłowych itp.), mapa hydrograficzna Polski (MPHP), dane o infrastrukturze związanej z gospodarką wodną, dane dotyczące budowli piętrzących, dane wytwarzane przez IMGW-PIB – prognozy, ostrzeżenia, inne dane meteorologiczne i hydrologiczne, itd.,
 • pozyskaniu numerycznego modelu rzeźby terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu oraz ortofotomapy cyfrowej, pozyskaniu cyfrowej mapy topograficznej zwanej fachowo bazą danych obiektów topograficznych (BDOT),
 • wytworzeniu wstępnej oceny ryzyka powodziowego oraz wykonaniu map zagrożenia i map ryzyka powodziowego, a także map zagrożeń meteorologicznych i map innych zagrożeń,
 • wykonaniu nowych obliczeń hydrologicznych dla wszystkich rzek objętych projektem, wg jednolitej metodyki i dla jednolitego okresu historycznego,
 • wykonaniu modelowania matematyczno-hydraulicznego transformacji wezbrań powodziowych oraz awarii obwałowań, dla wszystkich rzek objętych projektem,
 • inwentaryzacji dostępnych zasobów informatycznych i zasobów łączności pomiędzy instytucjami współpracującymi w zakresie zarządzania kryzysowego.

Projekt ISOK pozwoli także wywiązać się naszemu krajowi z obowiązków nałożonych nań Dyrektywą Powodziową.

Realizacja systemu ISOK umieści Polskę w szeregu krajów, które w nowoczesny sposób zarządzają bezpieczeństwem własnego społeczeństwa i gospodarki oraz skutecznie minimalizują ryzyka i straty spowodowane wystąpieniem katastroficznych zjawisk naturalnych.

O projekcie