logo isok

O projekcie

Cele podstawowe projektu

Podstawowym celem projektu jest utworzenie nowego elementu w znacznym stopniu poprawiającego osłonę społeczeństwa, gospodarki i środowiska przed skutkami powodzi oraz innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami. Cel ten zamierzamy osiągnąć opracowując mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego, mapy zagrożeń meteorologicznych, mapy innych zagrożeń oraz mapę hydrograficzną Polski, i udostępniając te produkty społeczeństwu poprzez specjalny, nowoczesny system informatyczny ISOK. Produkty te będą wspomagać zarządzanie kryzysowe w przypadku wystąpienia powodzi oraz w każdym innym przypadku zagrożenia, w zakresie, na jaki pozwoli zasób systemu. System informatyczny ISOK będzie systemem otwartym, możliwym do rozbudowywania o nowe funkcje lub zakresy danych, w zależności od sformułowanych w przyszłości nowych potrzeb.

Mapy zagrożenia powodziowego przedstawiać będą przede wszystkim obszar, który zostanie zalany, jeśli rzeką będzie przemieszczało się wezbranie powodziowe. Tak będzie dla terenów, gdzie nie ma obwałowań. Tam gdzie one zostały zbudowane, wezbranie pomieścić się powinno pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi. Ale wiemy, że wały mogą zostać przerwane, trzeba więc mieć wiedzę, jaki obszar zostanie zalany, jeśli wały ulegną awarii. Taką informację chcemy też pokazać na mapach zagrożenia powodziowego. Aby było to możliwe, musimy zastosować model matematyczno- hydrauliczny, który taki scenariusz potrafi wyliczyć. Do obliczeń, model potrzebuje danych geodezyjnych – numeryczny model terenu, numeryczny model pokrycia terenu, ortofotomapę, dane topograficzne (baza danych obiektów topograficznych), przekroje „mokre” koryta rzeki – w ISOK pozyskujemy takie dane. Model potrzebuje także dane hydrologiczne o wielkości przepływu prawdopodobnego o p=1% (raz na sto lat). W ISOK obliczymy te wielkości dla wszystkich mapowanych rzek.

O projekcie